تعرفه ثبت، تمدید و انتقال دامنه
در جدول زیر می‌تونید هزینه خرید دامنه یا تمدید اون رو مشاهده کنید
نوع دامنه خرید تمدید انتقال
ir 42,000 تومان 42,000 تومان 42,000 تومان
com 590,000 تومان 600,000 تومان 590,000 تومان
net 710,900 تومان 723,500 تومان 723,500 تومان
org 710,900 تومان 723,500 تومان 723,500 تومان
info 1,221,200 تومان 1,252,700 تومان 1,252,700 تومان
in 597,500 تومان 666,800 تومان 666,800 تومان
co 1,813,400 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
biz 1,000,700 تومان 1,032,200 تومان 1,032,200 تومان
us 811,700 تومان 849,500 تومان 849,500 تومان
it 1,227,500 تومان 1,259,000 تومان 1,259,000 تومان
me 1,378,700 تومان 1,410,200 تومان 1,410,200 تومان
asia 906,200 تومان 931,400 تومان 931,400 تومان
mobi 1,429,700 تومان 1,473,200 تومان 1,473,200 تومان
tel 1,000,700 تومان 1,032,200 تومان 1,032,200 تومان
shop 1,966,000 تومان 1,966,000 تومان 1,966,000 تومان
app 1,158,200 تومان 1,189,700 تومان 1,189,700 تومان
ac 3,048,200 تومان 3,067,100 تومان 3,067,100 تومان
academy 2,033,900 تومان 2,071,700 تومان 2,071,700 تومان
accountant 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
accountants 5,631,200 تومان 5,669,000 تومان 5,669,000 تومان
actor 2,538,500 تومان 2,582,600 تومان 2,582,600 تومان
agency 1,700,000 تومان 1,725,200 تومان 1,725,200 تومان
art 937,700 تومان 962,900 تومان 962,900 تومان
band 1,807,700 تومان 1,858,100 تومان 1,858,100 تومان
best 5,347,700 تومان 5,372,900 تومان 5,372,900 تومان
bid 1,700,600 تومان 1,826,600 تومان 1,826,600 تومان
bike 1,952,600 تومان 2,015,600 تومان 2,015,600 تومان
bio 4,031,600 تومان 4,082,000 تومان 4,082,000 تومان
black 3,275,600 تومان 3,338,600 تومان 3,338,600 تومان
blog 364,400 تومان 364,400 تومان 364,400 تومان
blue 1,088,900 تومان 1,133,000 تومان 1,133,000 تومان
boutique 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
cafe 2,299,100 تومان 2,349,500 تومان 2,349,500 تومان
camera 3,086,600 تومان 3,143,300 تومان 3,143,300 تومان
capital 2,922,200 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
car 135,449,600 تومان 135,449,600 تومان 135,449,600 تومان
care 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
careers 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
cars 141,749,600 تومان 141,749,600 تومان 141,749,600 تومان
cash 2,096,900 تومان 2,122,100 تومان 2,122,100 تومان
cat 2,197,700 تومان 2,222,900 تومان 2,222,900 تومان
catering 2,078,600 تومان 2,135,300 تومان 2,135,300 تومان
cc 969,200 تومان 981,800 تومان 981,800 تومان
center 1,693,700 تومان 1,718,900 تومان 1,718,900 تومان
ceo 5,379,200 تومان 5,410,700 تومان 5,410,700 تومان
chat 1,826,600 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
cheap 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
christmas 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
church 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
city 1,637,000 تومان 1,681,100 تومان 1,681,100 تومان
claims 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
cleaning 2,859,200 تومان 2,890,700 تومان 2,890,700 تومان
click 710,900 تومان 742,400 تومان 742,400 تومان
clinic 2,852,900 تومان 2,890,700 تومان 2,890,700 تومان
clothing 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
cloud 1,448,600 تومان 1,492,100 تومان 1,492,100 تومان
club 836,900 تومان 862,100 تومان 862,100 تومان
co.uk 818,000 تومان 773,900 تومان 773,900 تومان
coach 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
codes 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
coffee 2,285,900 تومان 2,323,700 تومان 2,323,700 تومان
college 3,734,900 تومان 3,772,700 تومان 3,772,700 تومان
com.co 897,400 تومان 910,000 تومان 910,000 تومان
community 1,718,900 تومان 1,756,700 تومان 1,756,700 تومان
company 1,340,900 تومان 1,385,000 تومان 1,385,000 تومان
computer 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
cooking 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
cool 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
coupons 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
credit 5,183,900 تومان 5,209,100 تومان 5,209,100 تومان
date 1,984,100 تومان 2,040,200 تومان 2,040,200 تومان
dating 2,859,200 تومان 2,890,700 تومان 2,890,700 تومان
deals 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
delivery 2,922,200 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
dental 3,104,900 تومان 3,142,700 تومان 3,142,700 تومان
dentist 2,222,900 تومان 2,248,100 تومان 2,248,100 تومان
design 2,915,900 تومان 2,941,100 تومان 2,941,100 تومان
dev 1,039,100 تومان 1,063,700 تومان 1,063,700 تومان
diamonds 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
digital 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
direct 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
directory 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
discount 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
doctor 5,883,200 تومان 5,914,700 تومان 5,914,700 تومان
dog 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
domains 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
download 2,078,600 تومان 2,115,800 تومان 2,115,800 تومان
earth 1,504,700 تومان 1,536,200 تومان 1,536,200 تومان
education 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
email 1,819,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
energy 5,253,200 تومان 5,291,000 تومان 5,291,000 تومان
engineer 1,970,900 تومان 1,996,100 تومان 1,996,100 تومان
engineering 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
equipment 1,248,900 تومان 1,277,900 تومان 1,277,900 تومان
estate 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
eu 843,200 تومان 881,000 تومان 881,000 تومان
events 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
exchange 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
expert 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
express 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
fail 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
family 1,630,700 تومان 1,907,900 تومان 1,907,900 تومان
fans 4,301,900 تومان 4,333,400 تومان 4,333,400 تومان
farm 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
fashion 1,907,900 تومان 1,933,100 تومان 1,933,100 تومان
fi 3,212,600 تومان 3,249,800 تومان 3,249,800 تومان
film 6,261,200 تومان 6,349,400 تومان 6,349,400 تومان
finance 3,230,900 تومان 3,268,700 تومان 3,268,700 تومان
financial 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
fish 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
fishing 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
fit 2,285,900 تومان 2,311,100 تومان 2,311,100 تومان
fitness 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
flights 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
florist 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
football 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
forsale 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
foundation 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
fun 1,693,700 تومان 1,725,200 تومان 1,725,200 تومان
fund 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
furniture 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
gallery 1,315,700 تومان 1,277,900 تومان 1,277,900 تومان
game 24,966,500 تومان 25,004,300 تومان 25,004,300 تومان
games 1,441,700 تومان 1,473,200 تومان 1,473,200 تومان
gift 1,248,900 تومان 1,277,900 تومان 1,277,900 تومان
gifts 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
global 3,930,200 تومان 3,955,400 تومان 3,955,400 تومان
gmbh 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
gold 5,757,200 تومان 5,795,000 تومان 5,795,000 تومان
golf 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
graphics 1,277,900 تومان 1,303,100 تومان 1,303,100 تومان
group 1,693,700 تومان 1,725,200 تومان 1,725,200 تومان
guide 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
health 3,930,200 تومان 3,955,400 تومان 3,955,400 تومان
healthcare 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
help 1,669,100 تومان 1,669,100 تومان 1,669,100 تومان
hiv 13,380,200 تومان 13,436,900 تومان 13,436,900 تومان
hockey 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
holdings 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
holiday 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
horse 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
host 5,704,300 تومان 5,732,600 تومان 5,732,600 تومان
house 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
how 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
industries 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
ink 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
institute 1,252,700 تومان 1,284,200 تومان 1,284,200 تومان
insure 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
international 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
investments 5,309,900 تومان 5,335,100 تومان 5,335,100 تومان
io 3,188,100 تومان 3,125,900 تومان 3,125,900 تومان
ist 1,543,100 تومان 1,574,600 تومان 1,574,600 تومان
kim 1,000,700 تومان 1,032,200 تومان 1,032,200 تومان
kitchen 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
kiwi 2,172,500 تومان 2,204,000 تومان 2,204,000 تومان
la 2,978,900 تومان 3,004,100 تومان 3,004,100 تومان
land 2,096,900 تومان 2,122,100 تومان 2,122,100 تومان
law 7,244,600 تومان 7,244,600 تومان 7,244,600 تومان
lawyer 3,243,500 تومان 3,275,000 تومان 3,275,000 تومان
lc 2,285,900 تومان 2,323,700 تومان 2,323,700 تومان
legal 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
life 1,719,500 تومان 1,732,100 تومان 1,732,100 تومان
lighting 1,340,900 تومان 1,403,900 تومان 1,403,900 تومان
limited 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
limo 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
link 975,500 تومان 1,000,700 تومان 1,000,700 تومان
live 1,504,700 تومان 1,536,200 تومان 1,536,200 تومان
lol 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
love 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
ltd 1,248,900 تومان 1,277,900 تومان 1,277,900 تومان
management 1,248,900 تومان 1,277,900 تومان 1,277,900 تومان
market 1,952,600 تومان 1,977,200 تومان 1,977,200 تومان
marketing 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
media 1,989,800 تومان 2,015,600 تومان 2,015,600 تومان
memorial 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
men 1,989,800 تومان 2,015,600 تومان 2,015,600 تومان
menu 2,172,500 تومان 2,204,000 تومان 2,204,000 تومان
mn 3,086,600 تومان 3,200,000 تومان 3,200,000 تومان
mom 2,172,500 تومان 2,204,000 تومان 2,204,000 تومان
money 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
movie 14,574,400 تومان 14,597,600 تومان 14,597,600 تومان
name 1,100,500 تومان 1,100,500 تومان 1,100,500 تومان
net.co 960,400 تومان 973,000 تومان 973,000 تومان
network 1,567,700 تومان 1,599,200 تومان 1,599,200 تومان
news 1,826,600 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
ngo 2,915,900 تومان 2,941,100 تومان 2,941,100 تومان
ninja 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
one 1,385,000 تومان 1,410,200 تومان 1,410,200 تومان
online 99,000 تومان 2,444,400 تومان 2,444,400 تومان
organic 4,125,500 تومان 4,157,000 تومان 4,157,000 تومان
photo 1,800,800 تومان 1,883,300 تومان 1,883,300 تومان
photography 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
photos 1,151,900 تومان 1,214,900 تومان 1,214,900 تومان
physio 4,938,200 تومان 4,963,400 تومان 4,963,400 تومان
pics 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
pink 1,025,900 تومان 1,063,700 تومان 1,063,700 تومان
pizza 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
plus 2,159,900 تومان 2,185,100 تومان 2,185,100 تومان
press 4,139,300 تومان 4,283,000 تومان 4,283,000 تومان
pro 377,000 تومان 377,000 تومان 377,000 تومان
pw 850,100 تومان 881,600 تومان 881,600 تومان
racing 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
re 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
rent 3,671,900 تومان 3,697,100 تومان 3,697,100 تومان
repair 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
report 1,248,900 تومان 1,277,900 تومان 1,277,900 تومان
republican 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
rest 2,285,900 تومان 2,323,700 تومان 2,323,700 تومان
restaurant 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
review 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
reviews 1,504,700 تومان 1,536,200 تومان 1,536,200 تومان
rocks 925,100 تومان 962,900 تومان 962,900 تومان
run 1,248,900 تومان 1,277,900 تومان 1,277,900 تومان
sale 1,669,100 تومان 1,693,700 تومان 1,693,700 تومان
salon 2,978,900 تومان 3,004,100 تومان 3,004,100 تومان
school 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
science 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
scot 3,319,100 تومان 3,356,900 تومان 3,356,900 تومان
se 1,908,500 تومان 1,946,300 تومان 1,946,300 تومان
security 141,749,600 تومان 141,749,600 تومان 141,749,600 تومان
services 2,122,700 تومان 2,166,200 تومان 2,166,200 تومان
sh 2,978,900 تومان 3,004,100 تومان 3,004,100 تومان
shoes 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
shopping 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
show 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
si 1,970,900 تومان 1,996,100 تومان 1,996,100 تومان
site 1,600,000 تومان 1,600,000 تومان 1,600,000 تومان
ski 2,474,900 تومان 2,500,100 تومان 2,500,100 تومان
soccer 1,252,700 تومان 1,277,900 تومان 1,277,900 تومان
social 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
solar 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
solutions 1,819,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
space 1,271,600 تومان 1,315,700 تومان 1,315,700 تومان
store 3,520,700 تومان 3,552,200 تومان 3,552,200 تومان
stream 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
studio 2,827,700 تومان 2,796,200 تومان 2,796,200 تومان
supply 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
support 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
surf 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
systems 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
tattoo 2,789,900 تومان 2,815,100 تومان 2,815,100 تومان
tax 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
taxi 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
team 2,134,700 تومان 2,166,200 تومان 2,166,200 تومان
tech 3,041,900 تومان 3,079,700 تومان 3,079,700 تومان
technology 1,781,900 تومان 1,844,900 تومان 1,844,900 تومان
tennis 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
theater 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
tips 1,189,700 تومان 1,221,200 تومان 1,221,200 تومان
tires 5,253,200 تومان 5,291,000 تومان 5,291,000 تومان
today 1,819,700 تومان 1,844,900 تومان 1,844,900 تومان
tools 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
top 140,000 تومان 622,700 تومان 622,700 تومان
tours 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
town 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
toys 2,866,100 تومان 2,992,100 تومان 2,992,100 تومان
trade 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
training 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
travel 7,811,600 تومان 7,906,100 تومان 7,906,100 تومان
tube 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
tv 2,052,800 تومان 2,078,000 تومان 2,078,000 تومان
vacations 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
vc 2,600,900 تومان 2,626,100 تومان 2,626,100 تومان
ventures 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
vet 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
video 1,485,800 تومان 1,511,000 تومان 1,511,000 تومان
villas 2,915,900 تومان 2,953,700 تومان 2,953,700 تومان
vip 1,214,900 تومان 1,252,700 تومان 1,252,700 تومان
vision 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
vote 4,238,900 تومان 4,264,100 تومان 4,264,100 تومان
watch 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
webcam 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
website 1,511,600 تومان 1,555,100 تومان 1,555,100 تومان
wiki 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
win 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
work 685,700 تومان 710,900 تومان 710,900 تومان
works 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
world 1,618,700 تومان 1,674,800 تومان 1,674,800 تومان
ws 1,599,200 تومان 1,630,700 تومان 1,630,700 تومان
xyz 185,100 تومان 550,100 تومان 550,100 تومان
yoga 1,844,900 تومان 1,870,100 تومان 1,870,100 تومان
zone 1,807,700 تومان 1,851,200 تومان 1,851,200 تومان
سوالات متداول
پاسخ سوال‌هایی که شاید دربارۀ فضای میزبان شتابان هاست داشته باشید
ثبت دامنه در شتابان هاست آنی است؟
بله ثبت دامنه در شتابان هاست بصورت آنی انجام می شود.
کنترل پنل تحت وب برای دامنه های ملی ارائه می شود؟
برای دامنه های بین المللی بله اما دامنه های ملی امکان مدیریت در سامانه nic.ir دارند و فقط امکان تغییر نیم سرورها از طریق پنل کاربری شتابان هاست را خواهید داشت.
آیا فقط امکان ثبت پسوند های موجود در جدول فوق را دارید؟
برای ثبت پسوند های دیگر از طریق تیکت در ارتباط باشید.
دامنه های بین المللی توسط چه شرکتی ثبت می شوند؟
تمامی دامنه های بین المللی در Openprovider به ثبت میرسند.